Hakkari İl Özel İdaresi makine parkına kayıtlı bulunan aşağıda cinsi, markası, modeli, plakası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati belirtilen araç ve iş makineleri ekonomik ömrünü doldurduklarından kayıttan düşümü yapılarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif (açık artırma) usulü ile satışı yapılacaktır.

  1. İhale Hakkari İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda İl Encümeni’nce yapılacaktır.
  2. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Hakkari İl Özel İdaresi – Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.
  3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
  4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
  1. Gerçek kişiler için;

Onaylı Nufüs cüzdan örneği, -İkametgah Belgesi, -Onaylı imza sirküleri, -Bağlı olduğu vergi dairesi İli ve numarasını gösterir belge, -Vekaleten ihaleye katılacakların 2017 yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli  vekâletnameleri, -Geçici teminata ilişkin banka dekontu, İmzalanmış satış şartnamesi.

  1. Tüzel Kişiler İçin;

-Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, -Yönetim Onaylı imza sürkileri, - Bağlı olduğu vergi dairesi İli ve numarasını gösterir belge, -Vekaleten ihaleye katılacakların 2017 yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli  vekâletnameleri yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi,  -Geçici teminata ilişkin banka dekontu, İmzalanmış satış şartnamesi.

Not.İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.

  1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
  3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
  4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

PLAKASI

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN BEDELİ

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

1

Kamyonet

Doblu

Fiat

2002

30 AK 034

225,00 TL.

7.500,00 TL.

11.07.2017 09:30

 

2

Kamyonet 4x4 Pikap

Isuzu

2002

30 AK 115

240,00 TL.

8.000,00 TL:

11.07.2017 10:00

3

Kamyonet 4x4 Pikap

Isuzu

2002

30 AK 114

300,00 TL.

10.000,00 TL:

11.07.2017 10.30

4

Kamyonet 4x4 Pikap

Isuzu

2002

30 AK 113

270,00 TL.

9.000,00 TL:

11.07.2017 11.00

5

Kamyonet 4x4 Pikap

Isuzu

2002

30 AK 112

360,00 TL.

12.000,00 TL:

11.07.2017 14.00

6

Kamyonet 4x4 Pikap

Isuzu

2002

30 AH 049

270,00 TL.

9.000,00 TL:

11.07.2017 14.30

7

Damperli Kamyon

Man 18.220 FAX

2000

30 AH 681

540,00 TL.

18.000,00 TL.

11.07.2017 15.00

8

Otobüs (Tek Katlı)

Mıtsubişhi

1997

30 AL 114

630,00 TL.

21.000,00 TL:

11.07.2017 15.30

 

Editör: Haber Merkezi