HAKKARİ İL SESİ GAZETESİ-

Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi, Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle söz konusu il ve ilçelerde ikamet eden vatandaşlarımız/sigortalılarımız ile işyeri olan işverenlerimizin 5510 sayılı Kanun gereğince yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerinin ertelenmesiyle ilgili olarak daha önce Yönetim Kurulunun 21/12/2015 tarihli 2015/466 sayılı, 17/3/2016 tarihli, 2006/119 sayılı, 24/3/2016 tarihli, 2006/122 sayılı, 02/2/2017 tarihli, 2017/46 sayılı ve 16/3/2017 tarihli, 2017/104 sayılı,16/6/2017 tarihli 2017/233 sayılı,

Kilis ilinin tamamı için, anılan ilde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerinin ertelenmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun 11/5/2016 tarihli, 2016/183 sayılı, 29/12/2016 tarihli, 2016/519 sayılı, 16/3/2017 tarihli, 2017/104 sayılı, 16/6/2017 tarihli 2017/233 sayılı,

Kararları gereğince bahse konu il ve ilçelerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerinin ertelenmesine ilişkin erteleme süreleri belirlenmiş idi.

Ancak, söz konusu bölgelerde terör olaylarının halen devam ettiği bu ve buna benzer olaylara bağlı olarak da vatandaşların günlük yaşamlarını normal şartlarda sürdürememelerine sebep olduğundan mücbir sebep halinin devam etmesi nedenleriyle bu defa Kurum Yönetim Kurulunun 21/9/2017 tarihli 2017/370 sayılı Kararı ile,

 Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 5510 sayılı Kanun gereğince;

 - 23/12/2016-31/12/2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde Kurumumuza verilmesi kaydıyla;

2015/Ekim ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2015/Kasım, Aralık 2016/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık prim borçları ve ödeme vadesi

1/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma  ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/01/2018 tarihine kadar (31/01/2018 dahil) ertelenmesine, işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 31 Ocak 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılarak, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlerden yararlanan işverenler bakımından bu durumun ihlal nedeni sayılmamasının,

 Kilis ilinin tamamı için, anılan ilde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile anılan ilde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 5510 sayılı Kanun gereğince;

- 23/12/2016-31/12/2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde Kurumumuza verilmesi kaydıyla; 2016/Ocak ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016/ Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesi 1/3/2016 ila 31/12/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/01/2018 tarihine kadar (31/01/2018 dahil) ertelenmesine, işveren sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 1/3/2016 ila 31/12/2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 31 Ocak 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılarak, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlerden yararlanan işverenler bakımından bu durumun ihlal nedeni sayılmamasının, Ayrıca, erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasının, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasının,  Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasının, Uygun olacağına karar verilmiştir.

 Buna göre Kilis, Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri hakkında yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Editör: Haber Merkezi