Şemdinli Belediyesi Taşınmazları 3 Yıl Süre ile Kiraya verilecektir

ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZLARI 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Şemdinli Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu:

Şemdinli Belediyesi Seyir Tepe Restoran-Cafe ve 17 adet açık kamelya mahiyetindeki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ; İhale Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 19/06/2023 Pazartesi günü saat 14'de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: İhale konusu kiraya verilecek taşınmazların;

a) -Aylık muhammen kira bedeli, 5.000,00 (Beşbin) TL olup, 3 yıllık tahmini kira bedeli 180.000,00 TL dir. Geçici teminat miktarı %3’ü olan 5.400,00 TL'dir.

4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünden, 200 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler:

1. Nüfus Cüzdan Örneği

2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

6. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

7. Şemdinli Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

8. İştirakçinin Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

9. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

B) Tüzel Kişilerin katılması halinde istenilen belgelere ilave olarak,

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: 1841357