İHALE İLANI
GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN İLAÇ VE SERUM ALIMI
HAKKARİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesisleri için İlaç ve Serum Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/135298
1-İdarenin
a) Adresi                                              : DAĞGÖL MAHALLESİ ÇEVRE YOLU ÜZERİ HAKKARİ DEVLET 
                         HASTANESİ 3.KAT 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası                 : 4382020002 - 4382020003
c) Elektronik Posta Adresi           : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı             : 21 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI
                         Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                         şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                : HAKKÂRİ DEVLET HASTANESİ, YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ,         
                         ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ, ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ ve 
                         HAKKÂRİ ADSM BAŞTABİPLİĞİ
c) Teslim tarihleri               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 5 gün içerisinde işe 
                         başlanılacak olup; Genel Sekreterlik tarafından sözleşme bitim tarihine 
                        kadar ilgili tedarikçiye maksimum 15 adet sipariş çekilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : DAĞGÖL MAH. ÇEVREYOLU ÜZERİ HAKKÂRİ DEVLET HASTANESİ 
                         BAŞTABİPLİĞİ GİRİŞ KAT KONFERANS SALONU
b) Tarihi ve saati               : 03.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış İmalat İzin Belgesi, İthalatçı ise Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesini teklif dosyalarında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, teklif ettiği ürünlerin etken madde ismi, miktarı, piyasa ismi ve üretici firma isimlerini, barkod numaralarını teklif mektubunda belirtecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAKKARİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BULAK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ YENİ VALİLİK BİNASI 4. KAT SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BULAK MAH. CUMHURİYET CADDESİ YENİ VALİLİK BİNASI 4. KAT SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Editör: Haber Merkezi