HAKKARİ İL VE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI 5 AY 2018 YILI 5 AY 2019 YIL112 AY 2020 YILI 12 AY TOPLAM 34 AYLIK 17 KİŞİ ÖZEL GÜVENLİK KORUMA GÖREVLİSİ İHALESİ

HAKKARİ İL VE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI 5 AY 2018 YILI 5 AY 2019 YIL112 AY 2020 YILI 12 AY TOPLAM 34 AYLIK 17 KİŞİ ÖZEL GÜVENLİK KORUMA GÖREVLİSİ İHALESİ

YAPILACAKTIR hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin a) Adresi

2017/275315

BULAK MAH. FİDAN HANİM CAD. KARAYOLLARI

KARŞISI 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası

e) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

4382112028 - 4382116016

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı

HAKKARİ İL VE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI 5 AY 2018 YILI 5 AY 2019 YILI 12

AY 2020 YILI 12 AY TOPLAM 34 AYLIK 17 KİŞİ ÖZEL GÜVENLİK                                  KORUMA             GÖREVLİSİ              İHALESİ

YAPILACAKTIR

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta ver alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer                                         :
 2. Süresi                                                       :

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü HAKKARİ

İşe başlama tarihinden itibaren 34(otuz dört) aydır

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer
 2. Tarihi ve saati                                         :

BULAK MAH FİDAN HANIM CAD HAKKARİ

10.07.2017- 10:00

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
 1. İhale konusu işin yerine getirilmesi içirt alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi

4.1.2. Tekiif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler iie tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 1. ihale konusu ışın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıiamaz.
 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/tıcaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
 1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini.
 2. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 1. Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,
 2. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aklif) eıı az 0,15 olması,
 3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

 1. İş hacmini gösteren belgeler:
 1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
 2. Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.

Bu belgelerden birinin sunulması yeteriidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden. taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 1. Mesleki ve 1 eknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İŞ DENEYİM BELGESİ KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARDA ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,
 2. Ihaie yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10Ö TRY (Türk

Lirası) karşılığı https://ekap.kIk.gov.tr/EKAP/adresinden satın alınabilir

 1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAKKARİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bîr iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri beoehn %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
 4. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.