HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN YAZLIK LASTİK VE JANT ALIMI

T.C.
HAKKARİ VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü    
İHALE İLANI
HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN YAZLIK LASTİK VE JANT ALIMI 
HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar İçin Yazlık Lastik ve Jant Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/158338
1-İdarenin
a) Adresi                                              : Daggöl mah. Çevre Yolu Üzeri HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası                 : 4382116531 - 4382116593
c) Elektronik Posta Adresi                    : hakkarisatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı             : 14 Kalem Binek Araçlar Yazlık Lastik, 3 Kalem Zırhlı Araçlar Yazlık Lastik 
                          ve 3 Kalem Jant Alımı
                         Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                         şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri                   : Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal 
                                 Saymanlığı HAKKARİ
c) Teslim Tarihi               : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde alım konusu 
                         malzemeleri tek parti halinde idareye teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu
b) Tarihi ve saati               : 13.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.