HAKKARİ BELEDİYESİ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

HAKKARİ BELEDİYESİ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İHALE İLANI
İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
HAKKARİ BELEDİYESİ SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/142074
1-İdarenin
a) Adresi                                              : BULAK MAHALLESİ BULVAR CADDESİ 6 30000 MERKEZ HAKKARİ 
                         MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası                 : 4382116181 - 4382116189
c) Elektronik Posta Adresi           : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı             : 3 Personel, 2 Adet 4*2 Çift Kabinli araç Şoförlü,İlaç ve Hizmet Alımı
                         Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                         şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer               : Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda Belediye Sınırları Dahilinde
c) Süresi                   : İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : Hakkari Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Odası Bulak 
                         Mah. Bulvar Cad. No:6 Merkez HAKKARİ
b) Tarihi ve saati               : 12.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. İlaçlar; Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır. Eğer ürün ithal ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline müsaade edilmiş olmalıdır. Bu belgeler; noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.
2. Ürün, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, envanter listesinde kayıtlı olmalıdır.
3. İlaç kolay ve pratik kullanıma ve depolaması uygun olmalı; depolama sırasında stabilitesi bozulmamalı ve daha toksik maddelere dönüşmemelidir.
4. Ambalajlar orijinal ve ağzı açılmamış şekilde teslim edilmelidir. Orijinal olmayan veya ağzı açılmış ambalajlar teslim alınmayacaktır.
5. İlaçlar; Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş olan etiket örneği noter tasdikli olarak Sözleşmeden önce idareye sunulmalıdır. 
6. İlaçlara ait ürün garanti belgeleri sunulacaktır. İlacı verecek firmanın satış yetki belgesi Sözleşmeden önce idareye  sunulmalıdır.
7.  Kurumumuz gerek gördüğü taktirde masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere kamu kurumlarına ait bir laboratuarda ürün analizi yaptıracaktır. Analizi yaptırılan ürün belirtilen spesifikasyonlara uymadığı taktirde idaremiz deposuna teslim edilen ürünün kesin kabulü yapılmayacaktır. Analiz sonucu belirlenene kadar kullanılan ilaç miktarı hariç depo ilaç bakiyesi firmaya iade edilecek, kati teminatı irat kaydedilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Haşerelerle Mücadele ve Biyosidal ürünler
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hakkari Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Bulak Mah. Bulvar Cad. No:6 Merkez HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.