GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR DAĞ VE KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR DAĞ VE KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

DONDURULMUŞ BALIK (2 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası      

2017/365226 

1-İdarenin                                             

 

    a) Adresi  

DAG VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIGI 30000 OTLUCA HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ 

    b) Telefon ve faks numarası               

438.2631233 - 438.2631235 

    c) Elektronik posta adresi 

dagkomandoihale@hotmail.com 

2-İhale konusu malın 

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı 

DONDURULMUŞ BALIK (2 KISIM)  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri 

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Tşn.Tük.-213 Mal Saymanlığına Otluca/HAKKÂRİ teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi 

 
1'İNCİ KISIM: DONDURULMUŞ/TAZE ÇİPURA, 12.500 KİLOGRAM, 01 Kasım 2017 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında, 2'NCİ KISIM: DONDURULMUŞ MEZGİT FLETO, 12.500 KİLOGRAM, 01 Kasım 2017 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında, İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TEBLİGATLI olarak yapılacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ilk iş gününde mal teslim edilecek/işe başlanacak ve iş belirtilen tarihte sona erecektir. Yükleniciye bu madde gereği ayrıca işe başlama tebligatı çekilmeyecektir. 

 

3-İhalenin 

 

a) Yapılacağı Yer                                 

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Otluca/HAKKÂRİ 

b) Tarihi ve Saati 

18.08.2017 - 14:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı OTLUCA / HAKKARİ adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı OTLUCA / HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13.Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.