AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesisleri için OTTS ile Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  : 2018/7197

 

1-ldarenin

 1.  Adresi
 2.  Telefon ve faks numarası
 3.  Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: DAGGÖL MAH. ÇEVRE YOLU ÜZERİ HASTANE KARŞISI ESKİ TSM.HİZMET BİNASI KAT:1 NO:1 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ

: 4382117978 -4382115963

idariisler30@hotmail.com

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

 1.  Teslim yerleri
 2.  Teslim tarihi

300.000 LİTRE MOTORİN (EURODIZEL) 1.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Araç ve Jeneratörlerin Depolarına göre peyder pey Akaryakıt verilecektir.

İdare Tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren Teknik Şartnamede belirtilen şartlarda İdarenin Ambulans, Hasta Nakil, hizmet araçları ve Jeneratörlerine OTTS sistemi bulunan istasyonlardan İdarenin belirleyeceği limitlerde Depolarına doğrudan dolum yapılacaktır.

 

3-İhalenin

 1.  Yapılacağı yer             HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

VAN BUL. CAD. DEVLET HASTANESİ KARŞISI EĞİTİM TİPİ

SAĞLIK OCAĞI BİNASI KAT 2 MERKEZ HAKKARİ

 1.  Tarihi ve saati 12.02.2018    - 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
   1.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 1.  İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
 2.  Tüzel kişi tarafından ış deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest

muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

 1.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 1.  İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 1.  Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 1.  İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2.  Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3.  Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir İstekli adma düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adma düzenlenen Kapasite Raporu, isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

 1.  Standarda ilişkin belgeler:

İHALE SIRASINDA VE HER ÖDEMEDE YÜKLENİCİ FİRMA ULUSAL MARKER BELGESİNİ VERECEKTİR

 1.  Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK'dan alman Lisans Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini,İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak EPDK'dan alınmış Dağıtıcı Lisans Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini, İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış İstasyonluk Bayilik Lisansının aslını veya noter onaylı suretini,teklifi ile birlikte sunacaktır.

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL KURUMLARINA SIVI AKARYAKIT SATIŞI YAPILMASI.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2.  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %

15 (yüzde on beş)oranıncfa fiyat avantajı uygulanacaktır.

 1.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VAN BUL. CAD. DEVLET HASTANESİ KARŞISI EĞİTİM TİPİ SAĞLIK OCAĞI BİNASI KAT 2 MERKEZ HAKKARİ adresinden satın alınabilir. *
  2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

VAN BUL. CAD. DEVLET HASTANESİ KARŞISI EĞİTİM TİPİ SAĞLIK OCAĞI BİNASI KAT 2 MERKEZ HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, ışın tamamı için teklif verilecektir.

 1.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.