YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Yemek Hizmeti Alımı, Dağıtımı ve Sonrası İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/320638

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zeynel Bey Yerleşkesi Kıran Mahallesi 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası

:

4382110807 - 4382110054

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@hakkari.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

125000 Adet -Yemek Hizmeti Alımı, Dağıtımı ve Sonrası İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Hakkari Merkezde; Rektörlük, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Fakülte Derslikleri, ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu ayrıca idarenin belirleyeceği yer ve durumlarda ve birimlerin taşınması veya yer değiştirmesi durumlarında yüklenici firma belirlenen yerlerde yemek hizmeti verecektir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Zeynel Bey Yerleşkesi Kıran Mahallesi 30000 - HAKKARİ MERKEZ

b) Tarihi ve saati

:

24.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale tarihi itibari ile geçerli,  ilgili kurumdan alınmış faaliyet konusu yemek  işi olan  İşletme Kayıt Belgesi. (Belge; ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerin Ticaret Sicil gazetesindeki bilgilerle uyuşması gerekmektedir. Ayrıca İşletme adresinin de Ticaret Sicil Gazetesine işletilmesi gerekmektedir. Bu kritere uygun olmayan işletme kayıt belgeleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler, Yemek üretim işiyle ilgili üretim ve imalat kapasitesine ilişkin Ticaret ve Sanayii Odasından veya mensubu olduğu Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınan ve ihale veya son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış en az 500 kişilik(gün/tabldot) kapasite raporunu teklif dosyası içerisinde sunacaktır. (Üniversitemiz günlük yemek ihtiyacı maksimum 1.000 gün/tabldotdur.)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde yapılmış olan her türlü yemek hizmeti alımı, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Zeynel Bey Yerleşkesi Kıran Mahallesi 30000 - HAKKARİ MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.