TAŞKIN KORUMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAŞKIN KORUMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hakkari İli 2Grup Köyler (Merkez Büyük Babişk Deresi, Merkez Züryan Gölü Deresi, Merkez Katramas Deresi, Merkez Çanaklı (Oğul) Köyü Berçaper Deresi, Çukurca Çığlı köyü Bindul ve Hatıba Dereleri Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı)

  

Hakkari İli 2Grup Köyler (Merkez Büyük Babişk Deresi, Merkez Züryan Gölü Deresi, Merkez Katramas Deresi, Merkez Çanaklı (Oğul) Köyü Berçaper Deresi, Çukurca Çığlı köyü Bindul ve Hatıba Dereleri Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/291136

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 06100 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124545350 - 3124545305

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2025 m betonarme U kesit kanal , 102 adet düşü havuzu yapısı , 950 m çift taraflı, kargir taş duvar , 12 adet beton brit yapısı, 12 adet menfez , 2975 m çift taraflı korkuluk, 1 adet tersib bendi, 2 adet kontur sekili tersib bendi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DSİ 17. (Van) Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Hakkari ili

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Devlet Su İşlerGenel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

12.07.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “fiyat dışı unsur” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (70 PUAN)

Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 70 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (30 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (30 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

H2GK-06 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 100,00 TL,

İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 2000,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (100/2000) *100 =  20,00

Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 9 - % 11   arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI TABLOSU

S.No

 İş Kalemi No.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

1

H2GK-08

 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C25) Beton Hazırlanması

% 20  (eşit) ile 26 (eşit) ve arasında ise

8

2

H2GK-01

Çimento Harcı (300 Dozlu) Kullanılarak Ocak Taşı  ile Kargir Duvar İnşaatı 

% 18 (eşit) ile 25 (eşit) ve arasında ise

7,5

3

H2GK-05

 S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması

% 17 (eşit) ile 23(eşit) ve arasında ise

7

4

H2GK-04

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C20) Beton Hazırlanması

% 10  (eşit) ile 13 (eşit) ve arasında ise

4

5

H2GK-06

Çeşitli demir işleri yapılması

% 9  (eşit) ile 11 (eşit) ve arasında ise

3,5

 

 

TOPLAM

30

A.2.2 Fiyat Dışı Unsur Puanı; Kalite Nitelik Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP

A.3. Toplam Puan (TP): Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.