İHALE İLANI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAŞAMA YOL VER KAMPANYASI KAPSAMINDA VE AMBULANSLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM MATBU VE BASILI MALZEME ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Yaşama Yol ver Kampanyası kapsamında ve Ambulanslarında kullanılmak üzere 6 Kalem Matbu ve Basılı Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/141905
1-İdarenin
a) Adresi                                              : DAĞGÖL MAH. ÇEVRE YOLU ÜZERİ HASTANE KARŞISI ESKİ     
                         TSM.HİZMET BİNASI KAT:1 NO:1 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası                 : 4382117978 - 4382115963
c) Elektronik Posta Adresi                    : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı             : 6 KALEM MATBU VE BASILI MALZEME ALIMI
                         Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                         şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerİ                    : HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
c) Teslim tarihİ               : Malzemelerin teslimatı idarenin ilgili biriminin (Ambar) isteği 
                         doğrultusunda, istenilen zamanlarda ve tek seferde teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : DAĞGÖL MAHALLESİ ÇEVRE YOLU ÜZERİ HASTANE KARŞISI ESKİ TSM 
                         HİZMET BİNASI ZEMİN KAT. NO:1 30000 HAKKARİ
b) Tarihi ve saati               : 10.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Editör: Haber Merkezi