İHALE İLANI
2 KISIMDA KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
2 KISIMDA KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                           : 2017/178639
1-İdarenin
a) Adresi                                              : Zeynel Bey Yerleşkesi Kıran Mahallesi 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası                 : 4382121212 - 4382121211
c) Elektronik Posta Adresi                    : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı             : 21 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ VE 22 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ 
                          ALIMI
                          Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                          şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri                   : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
c) Teslim Tarihi               : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 30 Gün İçinde Malların Tamamı   Hakkari Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Deposuna Teslim Edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Odası- 
                         Keklikpınar Mahallesi Zeynel Bey Kampüsü Merkez/HAKKARİ 
b) Tarihi ve saati               : 27.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/HAKKARİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Odası- Keklikpınar Mahallesi Zeynel Bey Kampüsü Merkez/HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.