ÇÖP TAŞIMA İŞİ   DAĞ VE KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

ÇÖP TAŞIMA İŞİ DAĞ VE KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

ÇÖP TAŞIMA İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası    

2018/103261

1-İdarenin                                            

 

    a) Adresi                

DAG VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIGI 30000 OTLUCA HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ

    b) Telefon ve faks numarası             

438.2631233 - 438.2631235

    c) Elektronik posta adresi

dagkomandoihale@hotmail.com

    ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı

ÇÖP TAŞIMA İŞİ (730 SEFER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

HAKKÂRİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE.

c) Süresi

İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı Yer                               

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Otluca/HAKKÂRİ

b) Tarihi ve Saati

22.03.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi maksadıyla 10 Temmuz 2003 tarihli 4925 sayılı karayolları taşıma kanununun 5’inci maddesinde belirtilen Yetki belgesinin isteklilerde bulunması zorunludur. İstekliler 4925 sayılı Karayolları Taşıma kanununa istinaden yürürlükte bulunan karayolları taşıma yönetmeliğinin 6-12 ve 13’üncü maddesinde detayları belirtilen Yetki Belgelerinden K1 yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile yetki belgesi listesini (öz mal araç listesi) İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici sahibi olduğunu beyan ettiği 1 (bir) adet Sıkıştırmalı Çöp Toplama Kamyonu ile 1 (bir) adet 10 ton ve üzeri damperli kamyonu olduğunu noter onayı ile belirtmelidir. Ağırlık miktarı araç ruhsatlarının istihap haddi bölümünden tespit edilecektir. Araçlar 2010 ve/veya daha üzeri model olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı OTLUCA / HAKKARİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı OTLUCA / HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.