Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın Hakkari ve birçok ilde; 42 adet sözleşmeli Destek Personeli (41 adet Temizlik Görevlisi – 1 adet Şoför) ve 6 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 48 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Doğu Ekspresi Aralık'ta seferlere başlıyor Doğu Ekspresi Aralık'ta seferlere başlıyor

Başvuruyu yapacak adayların aşağıdaki genel şartlara taşımaları gerekiyor;  
          1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
          2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
          3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
          4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
          5. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
          6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
          7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
          8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
          9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
         10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

          DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 41 sözleşmeli personel alınacaktır.
          1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
           2. Daha önce temizlik işlerinde çalıştığını belgelemek.(Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü veya çalışılan yerden alınan belgenin eklenmesi gerekmektedir.)
           3. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
           4. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)adresinden 30/10/2023 – 13/11/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.