NEVRESİM TAKIMI, YASTIK VE BATTANİYE ALIMI
DEVLET HASTANESİ -YÜKSEKOVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


NEVRESİM TAKIMI, YASTIK VE BATTANİYE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/535790

 

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -YÜKSEKOVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İNANLI KÖYÜ VAN YOLU ÜZERİ 1 30300 YÜKSEKOVA/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası : 4383511152 - 4383513666
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : NEVRESİM TAKIMI, YASTIK VE BATTANİYE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Çocuk nevresim takımı 150 adet, yetişkin nevresim takımı 400 adet, yastık 200 adet, battaniye 150 adet ve pike 200 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüksekova Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Mal, ihale üzerinde kalan yükleniciyle sözleşme imzalandıktan sonra; sözleşme süresince peyder pey Siparişe istinaden en geç 15 (Onbeş) gün içinde hastanemizin ilgili deposuna teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi itibari ile işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Katalog Tüm Kısımlar için İstekliler teklif ettiği ürünlere ait katalog sunacaklardır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Numune Tüm Kısımlar için İstekliler idarenin talebi doğrultusunda numune verecektir. Verilecek numuneler ilgili birim tarafından denenecek olup firmalara geri iadesi yapılmayacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye cevap Tüm Kısımlar için İstekliler numune sunma aşamasında tüm kalemler için teknik şartnameye uygun ürün vereceğine dair taahhüt belgesi sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02022266