8 KISIM MUHTELİF MALZEME ALIMI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ HAKKARİ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

8 Kısım Muhtelif Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/642428

 

1-İdarenin
a) Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ HAKKARİ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : bulak fidan hanım 66 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası : 4382114339 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 8 Kısım Muhtelif Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kuru Gıda Ürn., 2.Et ve Et Ürn., 3Tavuk Eti ve Tavuk Ürn., 4.Süt ve Süt Ürn., 5.İçme Suyu Ürn., 6.Somun Ekmek., 7.Yaş Sebze ve Meyve Ürn., 8.Temizlik ve Ambalaj Ürn.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hakkari Polisevi Şube Müdürlüğü İaşe Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA 05.07.2024-31.12.2024 TARİHLERİ ARASINDA PEYDER PEY TESLİM EDECEKTİR. SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN İDARECE İHTİYAÇ DUYULAN GIDA MALZEMELERİ CİNS VE MİKTARININ YÜKLENİCİYE TELEFONLA VEYA FAKSLA BİLDİRİMİN YAPILMASINA MÜTEAKİP 24 SAAT İÇERİSİNDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. GERİ ÇEVRİLEN ÜRÜNLER İLE AMBALAJI BOZUK VEYA DELİK, HERHANGİ BİR NEDENLE DEPOLAMA ESNASINDA VEYA DOĞAL ŞARTLAR NETİCESİNDE BOZULAN VE SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN MALZEMELER YÜKLENİCİ TARAFINDAN YENİ ÜRÜN İLE AYNI GÜN SAAT 15.30'A KADAR DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
d) İşe başlama tarihi : 05.07.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.06.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hakkari Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Bulak Mahallesi Fidan Hanım Caddesi No:20 Merkez/HAKKARİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02032597