HAKKARİ HAKKARİ BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL
İDARESİ KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İLAN METNİ


            Hakkari Entegre Katı Atık Tesisinde bulunan Toplama Ayrıştırma Tesisi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 3(üç) yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle yapılacaktır.

  1. Hakkari İl sınırları içerisinde çıkan karışık çöp atıkları “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşıması Ayrıştırılması ve Geri Dönüştürülmesi” ile Tıbbi Atıkların Toplanması Taşıması ve Bertaraf işi ihalesi için 3 (üç) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale, 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği Başkanlığı binası başkanlık toplantı salonunda Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

  1. İşin tahmini edilen yıllık muhammen kira bedeli; Toplama Ayrıştırma Tesisinin yıllık kira bedeli: ₺ 240.000,00 (ikiyüzkırkbin)  ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin yıllık kira bedeli: ₺ 360.000,00 (üçyüzaltmışbin) toplam yıllık muhammen bedel: ₺ 600.000,00 (altıyüzbin) olup Geçici Teminatı ₺18.000,00 (onsekizbin)’ dir. Geçici teminat için Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği IBAN hesabı: TR29 000 1200 9382 0000 7000008 nolu ibana yatırılarak kurumumuza ibraz edilmesi.

  1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler Kurumumuz tarafından internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde Birlik Müdürlüğü’nde temin edilebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen istekliler İhale Şartnamesini ₺ 500,00 (beşyüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

  1. Geçici Teminat makbuzu ve diğer belgeler Birlik Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

  1. 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.