5 KALEM STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN TIBBİ SARF MALZEME

HAKKARİ DEVLET HASTANESİ

5 KALEM STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN TIBBİ SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/530568

 

1-İdarenin
a) Adı : HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
b) Adresi : DAGGÖL MAHALLESI ÇEVRE YOLU ÜZERI 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası : 4382116067 - 4382117273
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 KALEM STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN TIBBİ SARF MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HAKKARİ DEVLET HASTANESİ/ HAKKARİ DEVLET HASTANESİ BİYOMEDİKAL DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 6 ay içerisinde, sağlık tesisimizin resmi siparişi üzerine yüklenici malzemeleri peyder pey teslim edecektir. Sağlık tesisimizin resmi siparişi sonrası teslimat süresi 7 gündür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HAKKARİ DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Bayilik bilgileri Tüm Kısımlar için İstekliler bayi ise üretici veya ithalatçı firmadan almış olduğu bayilik belgesini sunmak zorundadırlar. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik şartnameye uygunluk Tüm Kısımlar için İstekliler teknik şartnameye uygunluk vereceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yerli Malı Belgesi Tüm Kısımlar için İstekliler yerli malı belgelerine ait bilgileri sunmak zorundadırlar. Tek ortağın sunması yeterlidir.
ubb kodları Tüm Kısımlar için İstekliler teklif ettikleri ürüne ait UBB kodlarını belirtek zorundadırlar. Kapsamdışı olan ürünlerde kapsamdışı beyanı vermek zorundadırlar. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar Tüm Kısımlar için İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Numune Tüm Kısımlar için Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune ihale sonrası 1. ve 2. avantajlı firmalardan EKAP Tebligatar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında gönderilen yazıda belirtilen sürede istenecektir. İşin uzmanlarınca yapılacak teklif değerlendirme sonrasında elenen firmaların yerine varsa sırasıyla diğer firmalardan Numune istenecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalog Tüm Kısımlar için Ürüne ait katalog ve numuneler ihaleden sonra istenecektıir. Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02021678