İLAN
HAKKARİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL Y.ÖLÇÜMÜ (M²) CİNSİ HİSSE İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Hakkari Merkez Berçelan Mahallesi 189 48 1.319,47 Arsa Tam Konut Alanı ve Yol 1.720.000,00 172.000,00 16.07.2024 10:00
2 Hakkari Merkez Berçelan Mahallesi 189 49 1.488,13 Arsa Tam Konut Alanı ve Yol 1.940.000,00 194.000,00 16.07.2024 10:20
3 Hakkari Merkez Berçelan Mahallesi 189 50 935,14 Arsa Tam Konut Alanı ve Yol 1.220.000,00 122.000,00 16.07.2024 10:40
4 Hakkari Merkez Berçelan Mahallesi 189 51 822,02 Arsa Tam Konut Alanı ve Yol 1.070.000,00 107.000,00 16.07.2024 11:00
5 Hakkari Merkez Sümbül Mahallesi 196 19 219,70 Arsa Tam Konut Alanı 330.900,00 33.090,00 16.07.2024 11:20
6 Hakkari Merkez Akbulut Köyü 109 24 400,47 Ev Yeri ve Arsası Tam İmarsız 40.500,00 4.050,00 16.07.2024 13:20
7 Hakkari Merkez Biçer Mahallesi 274 3 822,48 Ham Toprak Tam Konut Alanı ve Yol 452.500,00 45.250,00 16.07.2024 13:40

1-) Yukarıda tapu bilgileri yazılı 7 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ilan metninde belirtilen tarih ve saatte Hakkari Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
-Geçici teminat İhale saatinden önce Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR25000000299000010005457 IBAN numarasına veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılabilir.
3-) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
4-) Satışı yapılacak taşınmaz mal, taşınır mal ve irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir
5-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hakkari Milli Emlak Müdürlüğü servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
6-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırayla devam edecektir.
7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-) İta Amiri İhale kararını 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.
9-)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak, 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
10-) Satışı yapılan taşınmazın, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
11-) Berçelan Mahallesi 189 ada 51 parsel üzerindeki kerpiç ev ve ahır ve tandır binası Ahmet Oğlu Haci AKTAŞ’a aittir.
12-) Berçelan Mahallesi 189 ada 49 parsel üzerindeki kerpiç ev ve tandır Halitoğulları İsa ve Haci Sümerlere aittir.
13-)Akbulut Köyü 109 ada 24 parsel üzerindeki toprak ev Deniz KARACAK’a aittir.
14-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve http://hakkari.csb.gov.tr// adresinden görülebilir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02051113