HAKKARİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖĞRENCİ PANSİYONU İÇİN 262 GÜNLÜK 300 ÖĞRENCİ 12 PERSONEL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ 

ÖĞRENCİ PANSİYONU İÇİN 262 GÜNLÜK 300 ÖĞRENCİ 12 PERSONEL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/842711

 

1-İdarenin
a) Adı : MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : MERZAN MAH. YURTKUR ARKASI. 419 SOKAK. 30000 MERKEZ HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası : 4382116083 - 4382117461
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : ÖĞRENCİ PANSİYONU İÇİN 262 GÜNLÜK 300 ÖĞRENCİ 12 PERSONEL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : ÖĞRENCİ PANSİYONU İCİN 262 GÜNLÜK 300 ÖĞRENCİ 12 PERSONEL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon Yemekhanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.08.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
1-İstekliler bağlı olduğu ilin ticaret ve sanayi odasından ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az yemek verilecek sayı kadar (320 Kişilik)  kapasite raporunu ihale teklif aşamasında sunmaları zorunludur.
2- Yemek üretim ve dağıtımı, yemeği hijyenik ortamda taşımaya elverişli 1 adet Termokinli araçlarla yapılacaktır.  Yüklenici kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunu; kiralık araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesini sözleşme aşamasında  sunacaktır. Ayrıca Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanlar için ise kira sözleşmesi sunulacaktır.
3-Öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb.) kaybedilmemesi için ihaleye katılacak firmanın yemek üretimi yapılacak tesisin veya imalathanenin ihaleye katılacak istekli firma adına Hakkari il sınırları içerisinde faaliyette bulunması zorunludur. Yemek Üretimi yapılacak tesis veya imalathanesi  için  İlgili Kurumdan alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ihale teklif  aşamasında  sunmaları zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
HACCP Gıda Güvenliği Sertifikası
ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKASI
TS EN ISO 22000: 2018 -GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılan malzemeli/malzemesiz her türlü yemek pişirme, hazırlama ve dağıtımı işleri


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02057140