• Hakkari-3 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
HAKKARİ ORMAN VE SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET VASITALARINA 5000 LİTRE MOTORİN ALIMI
03 Mart 2018 Cumartesi 00:38

HAKKARİ ORMAN VE SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET VASITALARINA 5000 LİTRE MOTORİN ALIMI

İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Hakkari Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü Hizmet Vasıtalarına 5000 Litre Motorin Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/96552

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

PEHLİVAN MAHALLESİ RÜYA PLAZA İŞ MERKEZİ KAT:5 MERKEZ/HAKKARİ 30700 MERKEZ HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası

:

4382110780 - 4382110781

c) Elektronik Posta Adresi

:

cyayan@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ORMAN VE SU İŞLERİ HAKKARİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HERHANGİ BİR AKARYAKIT DEPOSU OLMADIĞINDAN İHALE KONUSU SATIN ALINACAK 5.000 LİTRE MOTORİN DİREK OLARAK HİZMET VASITALARIMIZIN AKARYAKIT DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

HİZMET VASITALARININ AKARYAKIT DEPOLARI

c) Teslim tarihi

:

5.000 Litre Motorin Alımı


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ORMAN VE SU İŞLERİ HAKKARİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RÜYA PLAZA İŞ MERKEZİ KAT: 5 MERKEZ/HAKKARİ

b) Tarihi ve saati

:

12.03.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2007/25 Başbakanlık Genelgesine istinaden akaryakıt Ulusal Marker Kontrolünün yapıldığına dair   raporun idareye verilmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Bayilik Satış Belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORMAN VE SU İŞLERİ HAKKARİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RÜYA PLAZA İŞ MERKEZİ KAT: 5 MERKEZ/HAKKARİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ HAKKARİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RÜYA PLAZA İŞ MERKEZİ KAT: 5 MERKEZ/HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Hakkari İl Sesi Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim