ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZLARI 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Şemdinli Belediye Başkanlığından:
1 - İhalenin Konusu:
    Şemdinli Belediyesine ait aşağıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ; İhale Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı  Salonunda  Belediye Encümeni huzurunda  aşağıda belirlenen tarih ve saatte  yapılacaktır.
Mahalle
 Mevkii


Ada
Parsel


Kullanım Alanı M2/Kullanım Amacı


Muhammen Aylık Kira Bedeli KDV Hariç TL
3 yıllık Kira muhammen bedeli üzerinden % 3 Geçici Teminat
Tutarı TL


İhale Tarihi


İhale Saati

Bağlar
Köyü
Seyirtepe 102/1 492 M2/İşyeri
Cafeterya

5.667,00

6.121,00

03.05.2024

14.00
 
Açık alan 102/1 450 M2/İşyeri
Cafeterya

Beşevler
 

Aile Parkı

-

15 M2/İşyeri
Çay Ocağı

1.333,50

1.441,00

03.05.2024

14.30


3 - Geçici Teminat ve Kesin Teminat: İhale konusu kiraya verilecek taşınmazlardan;

  1. –Seyirtepe Cafeterya+450 M2 açık alan aylık muhammen kira bedeli, KDV hariç  5.667,00 (Beşbinaltıyüzaltmışyedi)  TL olup, 3 yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 204.012,00 TL dir. Geçici teminat miktarı  %3’ü olan 6.121,00 TL'dir.
  2. –Beş evler Mahallesi Aile Parkı 15 m2 çay ocağı aylık muhammen bedel 1.333,50 (Binüçyüzotuzüç TL Elli kuruş) olup, 3 yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 48.006,00 TL dir.Geçici teminat miktarı %  3’ü olan 1.441,00 TL’dir.
  3.  İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek 3 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.

4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünden, 250 TL bedelle satın alınacaktır.
5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
A) Gerçek Kişiler:
1. Nüfus Cüzdan Örneği
2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
6. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
7. Şemdinli Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
8. İştirakçinin  Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan  alınmış belgenin aslı veya  noter tasdikli sureti.
9. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
10. Kira Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
B) Tüzel Kişilerin katılması halinde istenilen belgelere  ilave olarak,
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
4. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
5.İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı Kanunun   29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakla   serbesttir.  İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02024370