• Hakkari23 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
LASTİK SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
25 Eylül 2018 Salı 00:43

LASTİK SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLARI İÇİN KIŞLIK LASTİK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/458718

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DAĞGÖL MAH. ÇEVRE YOLU ÜZERİ HASTANE KARŞISI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI NO:1 KAT:2 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası

:

4382117978 - 4382118050

c) Elektronik Posta Adresi

:

hakkarisagliksatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

235/65R16C KIŞLIK LASTİK 80 Ad. 215/75R16C KIŞLIK LASTİK 70 Ad. 265/60R18 KIŞLIK LASTİK 20 Ad. 245/70R16 KIŞLIK LASTİK 4 Ad. 245/70R16 PATİNAJ ZİNCİRİ 1 ÇİFT 245/70R16 PATİNAJ ZİNCİRİ 6 ÇİFT 235-215/65R16 PATİNAJ ZİNCİRİ 30 ÇİFT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI

c) Teslim tarihi

:

Lastikler sözleşmeyi müteakip 20 (yirmi) gün içinde Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DAĞGÖL MAHALLESİ ÇEVRE YOLU ÜZERİ HASTANE KARŞISI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAT:3 NO:1 30000 HAKKARİ

b) Tarihi ve saati

:

09.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Malın TSE veya Uluslararası Standart Belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri lastiklere ait şartnamede belirtilen özellikleri sağladığına dair AB etiketi veya belge veya katalog veya dökümanı teklif dosyasında sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Hakkari İl Sesi Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim