• Hakkari-1 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR DAĞ VE KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
09 Mart 2018 Cuma 00:27

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR DAĞ VE KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

SEBZE (11 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    

2018/97589

1-İdarenin                                            

 

    a) Adresi                

DAG VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIGI 30000 OTLUCA HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ

    b) Telefon ve faks numarası             

438.2631233 - 438.2631235

    c) Elektronik posta adresi

dagkomandoihale@hotmail.com

    ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı

SEBZE  (11 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Tşn.Tük.-213 Mal Saymanlığına Otluca/HAKKÂRİ teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi


1'İNCİ KISIM: TAZE SAKIZ KABAĞI, 12.000 KİLOGRAM; 01 Haziran 2018- 01 Kasım 2018 tarihleri arasında, 2'NCİ KISIM: TAZE PATLICAN, 15.000 KİLOGRAM; 01 Haziran 2018 - 01 Kasım 2018 tarihleri arasında, 3'ÜNCÜ KISIM: TAZE BEZELYE, 3.000 KİLOGRAM; 01 Mayıs 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 4'ÜNCÜ KISIM: SEMİZOTU, 1.000 KİLOGRAM; 01 Mayıs 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 5'İNCİ KISIM: PATATES TAZE, 50.000 KİLOGRAM; 01 Haziran 2018 - 01 Kasım 2018 tarihleri arasında, 6'NCI KISIM: SOĞAN TAZE BAŞ, 30.000 KİLOGRAM; 01 Haziran 2018 - 01 Kasım 2018 tarihleri arasında, 7'NCİ KISIM: KURU SARIMSAK, 1.500 KİLOGRAM; 01 Mayıs 2018 - 01 Mayıs 2019 tarihleri arasında, 8'İNCİ KISIM: MAYDANOZ, 30.000 DEMET; 01 Mayıs 2018 - 01 Mayıs 2019 tarihleri arasında, 9'UNCU KISIM: MARUL, 40.000 KİLOGRAM; 01 Mayıs 2018 – 01 Mayıs 2019 tarihleri arasında, 10'UNCU KISIM: LİMON, 60.000 KİLOGRAM; 01 Mayıs 2018 – 01 Mayıs 2019 tarihleri arasında, 11'İNCİ KISIM: TAZE DOLMA BİBER, 2.500 KİLOGRAM; 01 Haziran 2018– 01 Kasım 2018 tarihleri arasında, İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TEBLİGATLI olarak yapılacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç yürürlüğe girmesi halinde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ilk iş gününde mal teslim edilecek/işe başlanacak ve iş belirtilen tarihte sona erecektir. Yükleniciye bu madde gereği ayrıca işe başlama tebligatı çekilmeyecektir.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı Yer                               

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Otluca/HAKKÂRİ

b) Tarihi ve Saati

30.03.2018 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde son beş yıl içinde yapılan gıda satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı OTLUCA / HAKKARİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı OTLUCA / HAKKARİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Hakkari İl Sesi Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim